ORGANIZACJA

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu

 

 

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a)     Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b)     Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

c)      Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

d)     Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

e)     Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

f)      Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;  

2)   Oddział Laboratoryjny:

a)     Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,

b)     Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,

c)      Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,

d)     Laboratorium Mikrobiologiczne;

3)   Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a)     Sekcja Ekonomiczno-Księgowa,

b)     Sekcja Administracyjno-Techniczna,

c)      Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

4)   Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5)   Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz;

6)   Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

7)   Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

8)   Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

 

2.     Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)      planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

2)      realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;

3)      rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;

4)      prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórek organizacyjnych oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;

5)      realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy;

6)      współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami;

7)      prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórek w szkoleniach zewnętrznych;

8)      przestrzeganie warunków bhp, p/poż oraz ochrona informacji niejawnych;

9)      doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach oraz schemat organizacyjny zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Stacji.

 

 

wytworzył: Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana: 21.07.2016