REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

 

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ

W GRUDZIĄDZU

 

 

Rozdział 1

Przepisy Ogólne

 

§ 1

 

1.      Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu, zwanej dalej Powiatową Stacją.

2.      Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

Rozdział 2

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

1.      Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem, przy pomocy swego Zastępcy.

2.      W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje Zastępca        Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu będący równocześnie zastępcą Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Grudziądzu.

 

§ 3

 

1.       Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy.

2.       Kierownicy oddziałów oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

3.       W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez kierownika tej komórki.

4.       W oddziałach i sekcjach mogą być powoływane zespoły realizacyjne, których pracę koordynują pracownicy wyznaczeni przez kierownika komórki organizacyjnej.

5.       W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym mogą być objęte poszczególne komórki organizacyjne.

6.       Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. jakości, wyznaczony przez Dyrektora. Funkcje kierowników ds. jakości oraz kierowników ds. technicznych sprawują w systemie zarządzania jakością pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

7.       Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

8.       Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć swych pełnomocników lub koordynatorów.

 

§ 4

 

1.      Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

 

§ 5

 

1.      Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

2.      W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

3.      Dyrektor organizuje i  nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6

 

Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność  wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określoną w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług w zakresie posiadanych uprawnień i akredytacji.

 

 

 

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 7

 

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

a)     Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b)     Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

c)      Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

d)     Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

e)     Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

f)      Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;  

2)   Oddział Laboratoryjny:

a)     Laboratorium Badania Żywności i Żywienia,

b)     Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego,

c)      Laboratorium Oceny Środowiska Pracy,

d)     Laboratorium Mikrobiologiczne;

3)   Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a)     Sekcja Ekonomiczno-Księgowa,

b)     Sekcja Administracyjno-Techniczna,

c)      Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

4)   Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5)   Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz;

6)   Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

7)   Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

8)   Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

9)   Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem jakości.

2.     Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)      planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

2)      realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;

3)      rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków;

4)      prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórek organizacyjnych oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;

5)      realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy;

6)      współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami;

7)      prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórek w szkoleniach zewnętrznych;

8)      przestrzeganie warunków bhp, p/poż oraz ochrona informacji niejawnych;

9)      doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Rozdział 4

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach

 

§ 8

1.     Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

1)      nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych oraz realizacja zagadnień i problemów w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych;

2)      prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie w I instancji decyzji, dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy; przekazywanie do II instancji odwołań od decyzji i postanowień wydanych w I instancji;

3)      sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy oraz statystyki zachorowań na choroby zawodowe;;

4)      realizację zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych;

5)      nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących: produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin, wprowadzania do obrotu i  stosowania w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin, wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej, wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej prekursorów kategorii 2 i kategorii 3, wprowadzania do obrotu detergentów, przepisów dotyczących czynników biologicznych w  środowiskach pracy;

6)      realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem wprowadzania do obrotu środków zastępczych,

7)      udział w akcjach ratowniczych w sytuacjach awaryjnych wynikających ze skażenia środowiska, w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;

8)      realizację zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności; badania żywności w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności;

9)      pobór i dostarczanie prób środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz do badań laboratoryjnych,

10)  jakościową i ilościową ocenę teoretyczną jadłospisów i raportów magazynowych w żywieniu zbiorowym w aspekcie zasad racjonalnego żywienia;

11)  ocenę jakości zdrowotnej próbek żywności krajowej i importowanej, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

12)  weryfikacja wdrażania systemów jakości (GMP, GHP, HACCP);

13)  nadzór i udział w zwalczaniu ognisk chorób szerzących się drogą pokarmową;

14)  wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Weterynaryjną i innymi inspekcjami;

15)  realizację działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych z oceną ryzyka dla zdrowia tych produktów (RASFF, RAPEX) oraz koordynowanie innych zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności;

16)  doradztwo w zakresie upowszechniania wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia.

17)  sprawowanie nadzoru sanitarnego nad: zaopatrzeniem ludności w wodę do spożycia, kąpieliskami zorganizowanymi w oparciu o wody powierzchniowe, zagadnieniami związanymi z zapewnieniem higieny gleby, obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, obiektami mieszkalnymi w zakresie wynikającym z informacji ludności o istnieniu uciążliwości.

18)  bieżący nadzór sanitarny nad zakładami, obiektami i urządzeniami stanowiącymi potencjalne źródła zanieczyszczenia wody i gleby, terenami wymagającymi ochrony sanitarnej;

19)  realizację zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach bieżącego nadzoru, badania wody w Zintegrowanym Systemie Badania Wody;

20)  nadzór sanitarny nad wysypiskami odpadów i unieszkodliwianiem odpadów z zakładów opieki medycznej;

21)  utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego i środków komunikacji publicznej;

22)  prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska;

23)  zbieranie danych i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze powiatu;

24)  kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności;

25)  opracowanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych;

26)  nadzór nad realizacją szczepień ochronnych i właściwą gospodarką szczepionkami; monitorowanie i rejestracja odczynów poszczepiennych;

27)  sprawowanie nadzoru nad sterylizacją i dezynfekcją;

28)  organizowanie szczepień ochronnych w sytuacjach epidemicznych;

29)  nadzór w zakresie higieny procesu nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach;

30)  merytoryczny nadzór nad realizacją prac problemowych dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego;

31)  identyfikację i eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży;

32)  uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz warunków                 zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

33)  uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego;

34)  uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów               budowlanych; przeprowadzania kontroli obiektów w trakcie budowy;

35)  uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych  oraz w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowywanych zakładów lub ich części;

36)  doskonalenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Powiatowej Stacji,

37)  nadzór nad dokumentacją zarządzania systemu jakością, księgą jakości i procedurami.

38)  planowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w Powiatowej Stacji;

39)  współprace z mediami;

40)  przygotowywanie zbiorczych planów pracy Powiatowej Stacji,

41)  obsługę biuletynu informacji publicznej Powiatowej Stacji,

42)  opiniowanie w zakresie zgodności przedsięwzięć i inwestycji z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 

2.     Do zadań Oddziału Laboratoryjnego należy wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań Powiatowej Stacji, a w szczególności badań:

1)      bakteriologicznych w materiale biologicznym;

2)      testów sprawności aparatury sterylizacyjnej w zakładach opieki zdrowotnej;

3)      mikrobiologicznych w wodzie;

4)      żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu;

5)      mikrobiologicznych żywności,

6)      mikrobiologicznych, związanych z opracowywaniem ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych oraz w ramach prowadzonych prac problemowych;

7)      hałasu obiektach użyteczności publicznej lub środowisku zewnętrznym, w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia ludzi;

8)      fizyko-chemicznych wody do spożycia oraz w ramach Zintegrowanego Systemu Badania Wody;

9)      fizyko-chemicznych wody w basenach kąpielowych;

10)  fizyko-chemicznych odcinków wód powierzchniowych wykorzystywanych do kąpielisk;

11)  środowiskowych w zakresie szkodliwości fizycznych, chemicznych, pyłowych na stanowiskach pracy;

12)  udział w akcjach wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska, w zakresie chemicznej i mikrobiologicznej identyfikacji substancji                   stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

 

3.     Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. W szczególności:

1)      inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny                   i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne, umiejętność udzielania pierwszej pomocy,                   pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;

2)      udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

3)      udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym jednostkom zajmującym się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia;

4)      opracowuje powiatowe programy edukacyjne dla celów dydaktycznych lub eksperymentalno-wdrożeniowych;

5)      prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy                     dydaktycznych, filmowych, foto- i fonograficznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej;

6)      wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych;

7)      realizuje zadania wynikające z wytycznych programowych dla powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, zwłaszcza o tematyce szczególnie ważnej dla powiatu.

4.      Do zadań pracownika na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Ocen i Analiz należy:

1)      koordynowanie prac w dziedzinie statystyki medycznej;

2)      zbiorcze opracowywanie posiadanych materiałów statystycznych;

3)      obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych;

4)      koordynacja działalności merytorycznej w zakresie statystyki komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji;

5)      przygotowywanie sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

6)      prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dotyczących pracy stacji;

7)      prowadzenie archiwum;

8)      sporządzanie analiz i ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie na podstawie danych statystycznych i materiałów przekazywanych przez komórki                 organizacyjne Powiatowej Stacji oraz sporządzanie raportów sytuacyjnych;

9)      obsługa poczty elektronicznej Powiatowej Stacji;

10)  udzielanie komórkom organizacyjnym pomocy w zakresie wdrażania i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych.

 

 

5.      Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

1)      planowanie finansowe w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie tych planów oraz ich realizację w sferze budżetu i gospodarki            pozabudżetowej;

2)      racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej;

3)      dokonywanie analiz ekonomicznych, tematycznych i okresowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc ich powstawania oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz;

4)      prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)      sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego;

6)      obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych;

7)      ewidencja i egzekwowanie dochodów; rozliczenia funduszy celowych;

8)      organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb komórek działalności podstawowej, obsługa kancelaryjna oraz prowadzenie archiwum;

9)      zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki paliwowo-energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych i sygnalizacyjnych, sprzętu techniczno-gospodarczego;                                 

10)  zabezpieczenie i stworzenie właściwych warunków do przechowywania, przeprowadzania konserwacji i rotacji sprzętu oraz materiałów przekazanych w depozyt Powiatowej Stacji przez Wojewódzką Stację;

11)  zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji;

12)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawieranych przez                     Powiatową Stację;

13)  zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej działalności stacji;

7.     Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Sekcji Ekonomiczno-Księgowej Powiatowej Stacji oraz                        w szczególności:

1)      planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji;

2)      prowadzenie rachunkowości jednostki;

3)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

8.     Do zadań Radcy Prawnego należy:

1)      udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

2)      informowanie Dyrektora Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;

3)      informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

4)      nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

5)      nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji;

6)      opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym;

7)      opiniowanie regulaminów i wzorów formularzy obowiązujących w Powiatowej Stacji;

8)      opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji;

9)      opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji;

10)  opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia;

11)  występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

12)  obsługa prawna prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji w Powiatowej Stacji;

13)  opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań radcy prawnego.

 

9.     Do zadań pracownika na Samodzielnym Stanowisku ds. Pracowniczych należy:

1)      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;

2)      opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska;

3)      kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;

4)      współdziałanie z Sekcją Ekonomiczno-Księgową oraz Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń;

5)      prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

10. Do zadań pracownika na Stanowisku Pracy ds. Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:

1)      sporządzanie i przedstawiania raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami;

2)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji
o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń;

3)      wstępny instruktaż i szkolenie z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji;

4)      prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz         zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)      doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

7)      uczestniczenie w pracach powołanej przez Dyrektora Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

8)      czuwanie nad przestrzeganiem w Powiatowej Stacji przepisów przeciw pożarowych;

9)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciw pożarowego w Powiatowej Stacji; zgłaszanie Dyrektorowi spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie;

10)  opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i dokumentacji Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWIA) Plutonu Analiz Laboratoryjnych;

11)  nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem i konserwacją wyposażenia Plutonu Analiz Laboratoryjnych;

12)  planowanie i prowadzenie szkoleń Plutonu Analiz Laboratoryjnych;

13)  prowadzenie obowiązującej ewidencji i sprawozdawczości z zakresu obrony cywilnej i SWIA.

14)  okresowo kontroluje ewidencję materiałów i obieg dokumentów niejawnych;

15)  w zakresie odpowiadającym realizowanym zadaniom – współpracuje z jednostkami służb ochrony państwa.

 

11. Do zadań pracownika na stanowisku Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Jakości należy:

1)      organizacja i zarządzanie systemem jakości w PSSE,

2)      ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,

3)      opracowywanie, rozpowszechnianie i zarządzanie Księgą Jakości PSSE,

4)      organizacja i zarządzanie programem auditów w PSSE,

5)      przygotowywanie przeglądów systemu zarządzania jakością I°,

6)      koordynacja zadań administracyjnych i technicznych służących zarządzaniu systemem, doskonalenie umiejętności zawodowych, planowanie i nadzorowanie szkoleń
zewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością.

 

 

 

§ 9

1.      Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli

1)     Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego :               N

a)     Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku               N. 

b)     Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego                                        N.EP

c)      Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi                               N.HK

d)     Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych                                        N.HP

e)     Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego          N.NZ

f)      Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży                             N.HD

2)     Oddział Laboratoryjny :                                                                 L

a)     Laboratorium Badania Żywności i Żywienia                                   L.HŻ

b)     Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego                           L.HK

c)     Laboratorium Oceny Środowiska Pracy                                        L.HP

d)     Laboratorium Mikrobiologiczne                                                   L.EP

3)     Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

a)     Sekcja Ekonomiczno – Księgowa                                                EK

b)     Sekcja Administracyjno – Techniczna                                          EA

c)     Stanowisko Pracy ds. OC, BHP i P/POŻ                                         BP/OC

4)     Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia                                  OZ

5)     Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz                                                  OS

6)     Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych                                                KS

7)     Stanowisko Pracy – Głównego Księgowego                                        GK

8)     Stanowisko Pracy Radcy Prawnego                                                  RP

9)     Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości                                J

 

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor, używa symbolu „PIS”.

 

§ 10

 

W związku z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor może powołać komisję ekspertów dla oceny dokumentacji projektowej.

 

§ 11

 

1.      Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 ust.2 i § 4 oraz Radcy Prawnego, ustala Dyrektor.

2.      Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

3.      Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

 

§ 12

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie badań bakteriologicznych w materiale biologicznym (dostarczanym przez pacjenta) i jako zakład opieki zdrowotnej prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 159 z późn. zm.). Stacja zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 

Organizację i porządek procesu udzielania tych świadczeń określa niniejszy regulamin i dokumentacja systemu jakości obowiązująca w stacji, a szczególności:

1.        Przebieg procesu udzielania świadczeń określają metodyki badań oraz Księga Jakości i procedury, zapewniając właściwą obsługę i jakość wykonywanych badań.

       ° Świadczeń zdrowotnych udziela Laboratorium Mikrobiologiczne Oddziału Laboratoryjnego Stacji na podstawie:

         - art. 6 ust 1 i art. 7 ust 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 947),

  - na podstawie umów cywilno – prawnych zawartych ze zleceniodawcą,

           ° Wymagania klienta związane z realizowanymi w Laboratorium Mikrobiologicznym badaniami SA precyzowane na etapie przeglądu umowy/zlecenia zgodnie z procedurą PO-2 „Współpraca z klientem”,

         ° Stacja przykłada wszelkich starań by utrzymywać kontakt z klientem w trakcie realizacji badan, a w szczególności wtedy, gdy uzyskane wyniki pomiarów wskazują na zagrożenie zdrowia lub życia.

 

2.        Organizacja, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zasady współdziałania między nimi określono w § 8 niniejszego Regulaminu, natomiast zakres czynności pracowników określają karty kompetencyjne, czynności charakterystyczne dla stanowisk/grup stanowisk, zawarto w Załączniku nr 2 Regulaminu.

 

3.        Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej, zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania są uregulowane przepisami prawa oraz umowami podpisanymi z tymi zakładami.

 

 

4.        Prawa i obowiązki pacjenta, ze względu na specyficzny charakter świadczenia usług      respektowane w szczególności w następującym zakresie:

- prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,

- prawo pacjenta do informacji,

- prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,

- prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,

- prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

            Postanowienie niniejszego regulaminu nie naruszają praw pacjenta określonych                                            

            i wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

 

 

 

 

Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny

w Grudziądzu

Andrzej Banasiak

 

Grudziądz, dnia 29 lutego 2016 r. 

 

Uzgodnienia:

Międzyzakładowy Wojewódzki Związek Zawodowy

Pracowników Inspekcji Sanitarnej w Toruniu

Grupa Związkowa przy Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu

Władysław Wronka

   

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Grudziądzu

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
 

wytworzył: Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana: 21.07.2016