REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu prowadzone są następujące centralne rejestry:

  1. rejestr skarg i interwencji,
  2. rejestr wydanych upoważnień,
  3. rejestr wydanych legitymacji służbowych,
  4. rejestr wydanych decyzji,
  5. rejestr - wykaz podmiotów i obiektów,
  6. rejestr decyzji stwierdzających chorobę zawodową,
  7. rejestr zgłoszeń chorób zawodowych,
  8. rejestr zachorowań i zgonów na choroby zakaźne,
  9. rejestr zakażonych HIV i chorych na AIDS,
  10. rejestr aktów wewnętrznych dyrektora stacji.

Rodzaj informacji zgromadzonych w/w rejestrach prezentują poniżej zamieszczone wzory:

REJESTR SKARG I INTERWENCJI

Lp.

Data wpływu

Sposób załatwienia

Kto przyjął

Dot. działu

Czego dotyczy

Od kogo wpłynęła

Kto załatwiał

Potwierdzenie przyjęcia skargi

Sposób i termin załatwienia

Uwagi

osob

tel.

pisemn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ

Nr upoważnieniaNr leg. służb.

Imię i nazwisko

Oddział

Stanowisko

Data wydania

Okres ważności

Potwierdzenie odbioru upoważnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH

Lp.

Imię i nazwisko

Nr legit.

Miejsce pracy Stanowisko

Ważność legitymacji

Data odbioru

Podpis

Data zwrotu

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR WYDANYCH DECYZJI

Lp.

Data i numer decyzji

Komórka zobowiązana i przedmiot decyzji

Komórka wystawiająca decyzję

Upomnienie

Data wystawienia
tytułu wykonawczego

Data dot.
postanowienia
o nałożeniu grzywny

Art. 155
Art. 132

Art. 59

Sposób zakończenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR - WYKAZ PODMIOTÓW I OBIEKTÓW

PKD

Lp.

Podmiot

Lp.

Obiekt

HK

E

HP

HSz

OZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR WYSTAWIONYCH DECYZJI CHORÓB ZAWODOWYCH

Lp.

Nazwa i adres zakładu pracy

Imię i nazwisko

Stanowisko pracy

Numer jednostki chorobowej

Rodzaj choroby

Data zgłoszenia rozpoznania

Data stwierdzenia/nie stwierdzenia choroby zawodowej

Uwagi Numer decyzji

Zaskarżenie do NSA: data, znak, kto zgłosił, data rozprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR ZGŁOSZEŃ CHORÓB ZAWODOWYCH

Lp.

Nazwisko i imię PESEL chorego

Nazwa i adres zakładu/ów pracy

Zgłoszenie podejrzenia

Skierowanie

Orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej

Nazwa jednostki zgłaszającej

Nazwa choroby zawodowej

Orzeczenie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej

Nazwa jednostki zgłaszającej

Uwagi

Data

Data

Numer jednostki chorobowej

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA CHOROBY ZAKAŹNE

Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Płeć

Data urodzenia

PESEL

Wiek

Data zgonu

Jednostka chorobowa

Kod jednostki chorobowej

Miejsce zgonu

Lekarz stwierdzający zgon

Kod miejsca zgonu

Właściwość PPIS

Nr meldunku MZ-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR ZAKAŻONYCH HIV I CHORYCH NA AIDS

W rejestrze notowane są dane o zakażonych HIV i chorych na AIDS, które obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia osoby zakażonej lub chorej, datę dodatniego wyniku badania w kierunku HIV, datę rozpoznania AIDS, liczbę komórek CD4, nazwy chorób wskaźnikowych, opis drogi zakażenia, miejsce zamieszkania osoby zakażonej lub chorej, Nr meldunku MZ-56, datę zgonu.

REJESTR AKTÓW WEWNĘTRZNYCH DYREKTORA STACJI

Nr

Data wydania

Tytuł zarządzenia i treść

Uwagi

 

 

 

 

 

 

wytworzył:  Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana: 21.07.2016