SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Zasady postępowania w zakresie skarg i wniosków są zgodne z:

-         ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

-         rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.


Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Zasady i tryb postępowania w przypadku złożenia skargi / wniosku, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu określa procedura, która obowiązuje w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Obywatel ma prawo złożyć wniosek lub  skargę.

Skargę zawierającą reklamację dotyczącą umowy/zlecenia klient ma prawo złożyć  w terminie 14 dni od daty otrzymania:

 

Skargę lub wniosek  przyjmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu lub upoważniony pracownik w godzinach urzędowania stacji.

O możliwości składania skargi dotyczącej wykonywania badań klient informowany jest również na etapie zawierania umowy/zlecenia zgodnie z Procedurą Ogólną PL-01 „Współpraca z klientem. Przegląd zapytań, ofert i umów”

Skargi i wnioski  mogą być wnoszone:

·         ustnie (do protokołu),

·         telefonicznie (do protokołu),

·         faksem,

·         pocztą elektroniczną

·         na piśmie.

 

Skargi i wnioski  nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Skargi mogą być składane:

·         u dyrektora stacji

·         u wyznaczonych pracowników

·         u kierowników komórek organizacyjnych

·         u kierowników technicznych

 

Skarga / wniosek  każdorazowo kierowane jest do państwowego inspektora sanitarnego, który po zapoznaniu się z ich treścią przekazuje ją do właściwej komórki organizacyjnej, upoważnionej w jednostce do załatwiania skarg i wniosków.

 

Skarga / wniosek po  zarejestrowaniu w ogólnostacyjnym „Rejestrze skarg i wniosków”  zostaje przekazana do kierownika właściwej komórki organizacyjnej.

 

„Rejestr skarg i wniosków” przechowywany jest przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub osobę upoważnioną.

Skargi / wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże, gdy skarga / wniosek wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - załatwiane są w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi / wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 

wytworzył: Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana: 21.07.2016 r.