Status prawny

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów.

 

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowy Wojewódzki Inspektor sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny kieruje działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu.


Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o działalności leczniczej uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i jego zastępcę powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu powołuje i odwołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

 

Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

W postępowaniu administracyjnym Główny Inspektor Sanitarny jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) istnieje konieczność dostosowania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu do wymogów niniejszej ustawy.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy, statut nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W myśl art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.

 

 

Nr księgi rejestrowej: 000000023987

Oznaczenie organu: W-04 


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U.
2015 r. poz. 1412)

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(
Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

wytworzył: Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana:21.07.2016