STATUT

 

ZARZĄDZENIE NR 367/2011

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 listopada 2011 roku

 

w sprawie nadania statutu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Grudziądzu

 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206)1, art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 301/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

podpisał

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Ewa Mes

 

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 92, poz. 529.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) istnieje konieczność dostosowania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu do wymogów niniejszej ustawy.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy, statut nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W myśl art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) uprawnienia podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w stosunku do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada wojewoda.

 

Dyrektor Wydziału Zdrowia

Kujawsko-Pomorskiego

Centrum Zdrowia Publicznego

Agnieszka Bańkowska   

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 367/2011

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 listopada 2011 roku 

 

STATUT

 

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W GRUDZIĄDZU

 

§ 1.

 

           Powiatowa  Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Grudziądzu zwana dalej „Powiatową Stacją” działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

 

Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.

 

1.      Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Grudziądz.

2.      Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto na prawach powiatu Grudziądz i powiat grudziądzki.

3.      Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Grudziądzu”.

 

§ 4.

 

Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5.

 

1.      Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

2.      Państwowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

§ 6.

 

1.      Powiatowa Stacja zapewnia obsługę powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)     ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)     zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)     kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2.      Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)     nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)     prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych spawach projektów decyzji administracyjnych;

3)     prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)     sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)     nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)     nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków;

7)     prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)     wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;

9)     opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz  i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

12) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7.

 

Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług.

 

§ 8.

 

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1)     Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

2)     Oddział Laboratoryjny,

3)     Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

4)     Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

5)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ocen i Analiz,

6)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych,

7)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,

8)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny;

9)     Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości.

 

2.      Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

 

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Ewa Mes                

 

Za zgodność z:

Zarządzeniem nr 367/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2011 roku

 

wytworzył: Ewa Kamińska

wprowadził: Ewa Kamińska

ostatnia zmiana: 22.06.2016